Notulen van de 3e bijeenkomst van het NET(Z)WERK-project
van donderdag 31 mei 2007, Salomon Ludwig Steinheim-Institut Duisburg

1. Welkomstwoord
Dhr. Brocke heet alle projectpartners van harte welkom in het Steinheim-Institut en is blij dat het project na zo’n lange tijd alsnog tot stand is gekomen. Dhr. Claßen bedankt dhr. Brocke en benadrukt nogmaals de opstartmoeilijkheden van het project. Vooral de vraag, of we verplicht zijn om omzetbelasting te betalen moet nog worden beantwoord.  

2. Goedkeuring van de notulen van de 2e bijeenkomst van 5 april 2007 
De notulen worden onveranderd door de projectpartners goedgekeurd. 
Aangezien voor de meeste projectpartners het project pas in juni begint zullen de personeelskosten door middel van een verhoging van het aantal uren per week met terugwerkende kracht worden aangevraagd. 
Dhr. Claßen benadrukt de kwartaalsrapporten en met name het eindrapport. Aangezien het projectmanagement tot eind juni 2008 wordt betaald zullen alle projectpartners een maand voor projecteinde een eindbericht over het desbetreffende deelproject moeten sturen. Resultaten van het deelproject kunnen op internet worden gezet. Publicaties daarentegen moeten ook aan de provincie Limburg en de Bezirksregierung Düsseldorf worden overhandigd. 
 
 
 
 

3. Berichten van de deelprojecten  
• Dhr. Schrörs werkt sinds medio mei samen met prof. dr. Meis aan het deelproject van de Hochschule Niederrhein. Vanaf juni zal er een concreet plan worden opgesteld. 
• Mevr. Schupetta en dhr. Ostrowski zorgen momenteel voor een begrotingsplaats voor het project in Krefeld. Zodra het contract is ondertekend en deze plek is ingericht zal ook hier het project beginnen. Ook de aanschaf van meubels voor het documentatiecentrum is eerst na de inrichting van deze plek mogelijk. 
• Mevr. Hüttenmeister neemt momenteel contact op met de gemeenten voor het deelproject van het Steinheim-Institut. Voor het maken van foto’s van de grafstenen heeft ze een goedkeuring nodig.
• Mevr. Wenge zal vanaf juni voor het deelproject Roermond werkzaam zijn. Zij zal voorlopig in Museum Schloss Rheydt werken. Mevr. Wenge zal in verschillende archieven onderzoek doen en een tentoonstelling met betrekking tot joodse leefwerelden ontwikkelen. 
 

4. Afrekeningen van deelprojecten
Dhr. Claßen geeft aan dat de personeelsafrekeningen per kwartaal worden afgerekend. De afrekeningen voor 2006 worden eind juni 2007 afgerekend. Deze rekeningen worden via de euregio naar de NRW. Bank gestuurd. De rekeningen van 2006 kunnen alvast aan office@d-nl.net en per post aan het Steinheim-Institut worden gestuurd. Bovendien zal per kwartaal een samenvatting van de werkzaamheden worden gevraagd. Dhr. Claßen geeft nogmaals aan dat er twee keer 5% van de subsidie wordt ingehouden. De eerste 5% van de provincie Limburg en de het land NRW ontvangen we na projecteinde en na de controle van de Verwendungsnachweis. De tweede 5% van de EU ontvangen we pas na afloop van het totale INTERREG-programma en algehele controle in de EU (waarschijnlijk 2012). 
 
 
 
 
 

5. Public Relations 
Public Relations voert elk project voor zich uit. Het Netzwerk zelf zal zelden eigen persberichten maken. Eventueel kan er ook gekozen worden voor een euregionaal persbericht en persconferentie met meerdere projectpartners. Dhr. Claßen laat nogmaals weten dat er altijd vermeld moet worden wie er geld geeft. Dat betekent dat in elk persbericht en elke persconferentie de cofinanciering van de EU, de provincie Limburg en het land NRW genoemd moet worden. In publicaties worden altijd de logos van de euregio, de provincie Limburg en het land NRW gebruikt. Alle persberichten, flyers, publicaties enz. moeten eerst door de euregio worden goedgekeurd, eer ze uitgegeven worden. De euregio rijn-maas-noord zal altijd vooraf geïnformeerd worden over een persconferentie.
 
 
 

6. Rondvraag 
Mevr. Verhoeven geeft aan dat ze graag helpt bij de afrekening van personeelskosten.
De vierde bijeenkomst zal met iets meer voorlooptijd worden gepland. Mevr. Ortleb vraagt daarom naar een overzicht van vakanties, zodat zoveel mogelijk partners de volgende keer kunnen deelnemen. 

7. Rondleiding door het Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut
Dhr. Brocke vertelt over de geschiedenis en opbouw van het Steinheim-Institut. Mevr. Hüttenmeister en dhr. Kollatz laten de databank met kerkhoven zien en geven aan, dat er met Hebreeuwse en Duitse trefwoorden in de teksten van de grafstenen kan worden gezocht. Dhr. Claßen reageert zeer positief op de mededeling dat de databank in de toekomst ook via internet te bezoeken is. Te zijner tijd ontvangt hij gaarne een link hiervoor. Als het NET(Z)WERK in INTERREG IV wordt voortgezet, zal de databank met Engelstalige zoekmogelijkheden worden uitgebreid. 

Aanwezigen:
Prof. Dr. M. Brocke     
R. Claßen  
N. Hüttenmeister     
Dr. M. Heitmann
L. Imkamp
B. Mache
Ing. L. van Marion
R. Ortleb
B. Ostrowski
T. Schrörs
Dr. I. Schupetta
K. Verhoeven
 
 

Protokoll der 3. Konferenz des NET(Z)WERKS
von Donnerstag, 31. Mai 2007, Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut Duisburg
 

1. Begrüßung 
Herr Prof. Dr. Brocke begrüßt die Projektpartner in seinem Institut und bringt seine Freude über das Gelingen des grenzüberschreitenden Projektes zum Ausdruck. Herr Claßen dankt Herrn Brocke und weist aber nochmals auf einige besondere Schwierigkeiten des Projektes hin. Vor allem die Frage, ob wir umsatzsteuerpflichtig sind, sei noch zu klären. 

2. Verabschiedung des Protokolls der 2. Konferenz vom 5. April 07 
Das Protokoll der 2. Netzwerkkonferenz wird ohne Änderungen genehmigt.
Da für die meisten Projektpartner die konkrete Arbeit und die Personaleinstellungen erst in Juni anfangen, sollen ihre Personalkosten mittels einer Erhöhung der Wochenstunden an die Ausgabemöglichkeiten angepasst werden. 
Herr Claßen betont die Notwendigkeit von Quartalsberichten und vor allem des Endberichtes. Da die Verwaltung des Projektes nur bis Ende Juni 2008 bezahlt wird, sollen alle Projektpartner einen Monat vor Projektende einen Endbericht ihrer Teilprojekte zusenden. End- und Zwischenergebnisse des Projektes können auf der Website (www.d-nl.net) veröffentlicht werden. Publikationen dagegen werden auch der Provinz Limburg und der Bezirksregierung Düsseldorf vorgelegt. 
 

3. Berichte aus den Teilprojekten 
• Herr Schrörs ist seit Mitte Mai eingestellt und wird zusammen mit Frau Prof. Dr. Meis das Teilprojekt der Hochschule Niederrhein durchführen. Ab Juni wird das Projekt konkret geplant.
• Frau Dr. Schupetta und Herr Ostrowski kümmern sich zur Zeit um die Einrichtung einer Haushaltsstelle für das Teilprojekt in Krefeld. Sobald der Vertrag unterschrieben und die Haushaltsstelle eingerichtet ist, kann man mit dem Projekt anfangen. Auch die Anschaffung von Möbeln für das Euregionale Geschichtszentrum sei erst nach der Einrichtung der Haushaltstelle möglich.
• Frau Hüttenmeister beschäftigt sich mit der Kontaktaufnahme der Gemeinden für das Teilprojekt des Steinheim-Instituts. Für die Fotos der Grabsteine braucht sie eine Genehmigung. 
• Für das Teilprojekt Roermond ist Frau Dr. Wenge eingestellt. Frau Wenge wird vorläufig in Museum Schloss Rheydt arbeiten. Frau Wenge wird in verschiedenen Archiven forschen und eine Dauerausstellung zur jüdischen Lebenswelten erarbeiten.
 
4. Praxis der Teilprojektabrechnungen 
Herr Claßen erklärt, dass die Personalabrechnungen pro Quartal abgerechnet werden sollen. Es sei geplant, die Abrechnungen für 2006 Ende Juni 2007 abzurechnen. Diese Abrechnungen werden über die Euregio zur NRW. Bank geschickt. Die Abrechnungen für 2006 können bereits an office@d-nl.net und das Steinheim-Institut geschickt werden. Alle Partner müssen dabei nachweisen, dass die Gelder tatsächlich ausgezahlt sind. 
Außerdem soll pro Quartal eine Zusammenfassung der Arbeiten vorgelegt werden. Herr Claßen weist darauf hin, dass zweimal 5% der Fördermittel gegen Projektende vorläufig durch die NRW.Bank einbehalten werden. Die erste 5% davon stammen von der Provinz Limburg und vom Land NRW; diese 5% erhalten wir nach Abschluss des Projektes und nach Prüfung des Verwendungsnachweises. Die zweiten 5% entstammen dem EU-Anteil; sie werden erst nach Abschluss des gesamten INTERREG-Programms und erst nach abgeschlossener Gesamtprüfung in der EU ausgezahlt (wahrscheinlich bis 2012).
 
5. Öffentlichkeitsarbeit 
Öffentlichkeitsarbeit macht jedes Projekt für sich. Das Netzwerk als solches wird nur selten eigene Pressearbeit machen und seine Aktivitäten mehr auf Reagieren als Agieren konzentrieren. Eventuell wären auch euregionale Presseberichte und Pressekonferenzen mit mehreren Projektpartnern möglich. Herr Claßen weist darauf hin, dass man dabei immer angeben muss, wer die Fördermittel zur Verfügung stellt. 

Das heißt, dass in allen Presseberichten und Pressekonferenzen die Kofinanzierung der EU, der Provinz Limburg und des Landes NRW genannt werden muss. In Publikationen werden immer die Logos der Euregio, der Provinz Limburg und des Landes NRW benutzt. Alle Presseberichte, Flyer, Poster usw. werden erst von der Euregio genehmigt, bevor sie herausgegeben werden. 
Die euregio rhein-maas-nord soll vorab über jede Planung von Pressekonferenzen informiert werden.

6. Rondvraag 
Frau Verhoeven weist darauf hin, dass sie bereit ist, bei der Abrechnung der Personalkosten zu helfen. 
Die vierte Konferenz wird mit etwas mehr Vorlaufzeit geplant. Frau Ortleb bittet um einen Urlaubsplan, damit möglichst viele Projektpartner teilnehmen können. 

7. Führung durch das Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut
Herr Brocke informiert über die Geschichte und den Aufbau des Steinheim-Instituts. Frau Hüttenmeister und Herr Kollatz zeigen die Datenbank mit den Friedhöfen und erklären, dass man in den Texten der Grabsteine mit hebräischen und deutschen Stichwörtern recherchieren kann. Herr Claßen reagiert sehr positiv auf die Möglichkeit, diese Datenbank später auch über Internet nutzen zu können und bittet um rechtzeitige Mitteilung des zugehörigen Links. Im Falle einer Fortsetzung des NET(Z)WERKS mit INTERREG-IV-Mitteln soll auch eine Ausweitung auf englischsprachige Suchmöglichkeiten ermöglicht werden.

Teilnehmende:
Prof. Dr. M. Brocke     
R. Claßen  
N. Hüttenmeister     
Dr. M. Heitmann
L. Imkamp
B. Mache
Ing. L. van Marion
R. Ortleb
B. Ostrowski
T. Schrörs
Dr. I. Schupetta
K. Verhoeven