Notulen van de 11e bijeenkomst van het NET(Z)WERK
van dinsdag 27 mei 2008, Gemeentearchief Roermond 

1. Welkomstwoord
Dhr. Claßen heet alle projectpartners van harte welkom en stelt voor om kort over INTERREG III en aansluitend over het nieuwe INTERREG IV-project te vergaderen. 

2. Goedkeuring van de notulen van de 10e bijeenkomst van 24 april 2008 
De notulen van de 10e NET(Z)WERK-bijeenkomst worden onveranderd goedgekeurd. 

3. Niet uitgegeven geld
Bij enkele deelprojecten is geld aanwezig dat voor projecteinde niet kan worden uitgegeven. Andere projectpartners hebben meer geld nodig of willen hun begroting aanpassen, zodat andere kosten kunnen worden gefinancierd. Dhr. Claßen vraagt daarom aan alle projectpartners om na te kijken er geld niet kan worden uitgegeven voor 30 juni a.s. Mevr. Schupetta zal voor eind volgende week aangeven of de overgebleven financiële middelen voor het Euregionale Geschiedeniscentrum nog in Krefeld kunnen worden uitgegeven. Voor het veranderen van de begroting kan nog een aanvraag worden ingediend. Roermond heeft geld nodig voor personeel, de FH Düsseldorf heeft geld nodig voor materiële kosten, dhr. Imkamp heeft geld nodig voor de tentoonstelling en het Steinheim-Institut heeft geld nodig voor externe prestaties en inrichting. 

4. Berichten uit de deelprojecten
a) Hochschule Niederrhein: Dhr. Schrörs geeft aan dat op 5 juni vanaf 18.00 uur in de Hochschule Niederrhein een bijeenkomst zal plaatsvinden waar Nederlandse voormalige dwangarbeiders hun verhaal vertellen. Alle projectpartners zijn van harte welkom. 

b) Fachhochschule Düsseldorf: De tentoonstelling zal op 5 juni in Krefeld worden afgebroken en op 6 juni bij de Fontys Hogeschool Roermond opgebouwd. De tentoonstelling wordt op deze dag om 10.00 uur geopend en zal duren tot ongeveer 16.00 uur in het gebouw van Fontys, Burgemeester Geuljanslaan, Roermond.

c) Gemeentearchief Roermond: Dhr. Lemmens vertelt over het project Joodse middenstanders. Dhr. Lemmens heeft binnen de bevolkingsregisters van Roermond uit de periode 1850-1900 onderzoek gedaan. Het artikel wordt momenteel afgesloten. Hij heeft o.a. onderzocht welke joodse families in 1850 in Roermond woonden. Ook is gebleken dat de tweede generatie met name uit Roermond wegtrekt. Dhr. Claßen vraagt of er meer informatie bestaat over de gedenkplaat bij de synagoge. Dhr. Lemmens antwoord daarop dat in de Spiegel van Roermond 2007 hierover wordt geschreven. Het Stadtarchiv Krefeld en het Salomon Ludwig Steinheim-Institut kunnen eventueel verdere informatie ter beschikking stellen. 

5. INTERREG IV 
Dhr. Dreßen geeft aan hoe belangrijk de Gemeente Roermond is. Waarschijnlijk stapt de Gemeente Roermond met 50.000 EUR in het project als ook de Joodse Gemeente in Maastricht geld geeft. De Joodse Gemeente moet 40.000 EUR betalen, zodat zij samen met de Gemeente Roermond volgens de voorwaarden van INTERREG-subsidie de renovatie van het huis te kunnen betalen. In het huis moeten twee instituten worden gevestigd: een instituut als joods en een instituut als migratiecentrum. Op 3 juni komt de gemeenteraad bij elkaar en zal over het project een besluit nemen (inmiddels heeft de zitting plaatsgevonden en is het project positief beoordeeld, KV). Frau Meis kan helaas in INTERREG IV niet deelnemen wegens andere belangrijke werkzaamheden aan de Hochschule Niederrhein. Graag zou ze echter op een later tijdstip in het project stappen. 

6. Rondvraag 
Er worden twee nieuwe afspraken gemaakt:
- Dinsdag 10 juni om 15.00 uur in het Gemeentearchief Roermond met alle (nieuwe) projectpartners
- Dinsdag 17 juni om 13.30 uur in de Villa Merländer Krefeld met alle NET(Z)WERK-partners
 

Aanwezigen: 
B. Boumans
R. Claßen 
Prof. Dr. W. Dreßen 
Dr. M. Heitmann
Th. Kollatz
M. Lemmens
B. Ostrowski 
T. Schrörs 
Dr. I. Schupetta
B. Teeuwsen
K. Verhoeven
 

Protokoll der 11. Konferenz des NET(Z)WERKS 
von Dienstag, 27. Mai 2008, Gemeentearchief Roermond 

1. Begrüßung
Herr Claßen begrüßt die Projektpartner und schlägt vor, kurz über INTERREG III und danach über das neue INTERREG IV-Projekt zu sprechen.

2. Verabschiedung des Protokolls der 10. Konferenz vom 24. April 08 
Das Protokoll der 10. NET(Z)WERK-Konferenz wird ohne Änderungen genehmigt.

3. Ungenutzte Gelder
In einigen Teilprojekten gibt es Gelder, die vor Projektende nicht mehr ausgegeben werden können. Andere Projektpartner brauchen mehr Geld oder Umwidmungen innerhalb des Teilprojektes, um andere Kosten zu finanzieren. Herr Claßen bittet alle Projektpartner nachzusehen, ob Gelder ungenutzt bleiben. Frau Schupetta klärt bis Ende nächster Woche, ob die restlichen Mittel des Geschichtszentrums noch in Krefeld ausgegeben werden.
Für die Umwidmungen kann noch einen Antrag gestellt werden. Roermond braucht Personalgelder, FH Düsseldorf braucht Geld für Sachkosten, Herr Imkamp braucht Geld für die Ausstellung und das Steinheim-Institut braucht Geld für Fremdleistungen bzw. Einrichtungskosten.
 
 

4. Berichte aus den Teilprojekten
a) Hochschule Niederrhein: Herr Schrörs teilt mit, dass am 5. Juni ab 18.00 Uhr in der Hochschule Niederrhein eine Begegnung mit Zwangsarbeitern stattfindet. Alle sind ganz herzlich eingeladen. 
 

b) Fachhochschule Düsseldorf: Die Ausstellung wird am 5. Juni in Krefeld abgebaut und am 6. Juni in der Fontys Hogeschool Roermond eröffnet. Die Ausstellungseröffnung ist um 10.00 Uhr und dauert bis etwa 16.00 Uhr im Fontys Gebäude, Burgemeester Geuljanslaan, Roermond.
 

c) Gemeentearchief Roermond: Herr Lemmens erzählt über das Projekt Jüdische Mittelständler. Herr Lemmens hat in den Einwohnerverzeichnissen von Roermond der Periode 1850-1900 geforscht. Der Bericht wird jetzt abgeschlossen. Er hat u.a. untersucht, welche jüdischen Familien 1850 in Roermond wohnten. Die zweite Generation zieht aus Roermond weg. Herr Claßen fragt, ob es zu den Namen auf dem Gedenktafel bei der Synagoge ein Verzeichnis gibt. Herr Lemmens antwortet, dass in dem „Spiegel van Roermond“ 2007 eine Erklärung des Gedenktafels steht. Das Stadtarchiv Krefeld und das Salomon Ludwig Steinheim-Institut könnten eventuell weitere Informationen zur Verfügung stellen.

5. INTERREG IV 
Herr Dreßen erklärt, wie wichtig die Gemeente Roermond ist: Wahrscheinlich beteiligt die Gemeente Roermond sich nur dann mit 50.000 EUR, wenn die Jüdische Gemeinde Maastricht auch Geld zahlt. Die Jüdische Gemeinde soll 40.000 EUR bezahlen, um zusammen mit der Gemeente Roermond unter INTERREG - Förderbedingungen die Renovierung des Vorderhauses bezahlen zu können. In dem Haus sollen zwei Institute gegründet werden: ein Institut als jüdisches und ein Institut als Migrationszentrum. Am 3. Juni findet die Ratssitzung der Gemeente Roermond statt (in der Ratssitzung wurde das Projekt positiv bewertet, KV). Frau Meis kann in INTERREG IV leider nicht mehr mitmachen wegen anderer Tätigkeiten an der Hochschule Niederrhein. Sie wäre aber gerne bereit, zu einem späteren Zeitpunkt einzusteigen.
 

6. Rondvraag 
Es werden zwei neue Termine geplant:
- Dienstag, den 10. Juni um 15.00 Uhr im Gemeentearchief Roermond mit allen (neuen) Projektpartnern
- Dienstag, den 17. Juni um 13.30 Uhr in der Villa Merländer Krefeld mit allen NET(Z)WERK-Partnern.
 

Teilnehmende: 
B. Boumans
R. Claßen 
Prof. Dr. W. Dreßen 
Dr. M. Heitmann
Th. Kollatz
M. Lemmens
B. Ostrowski 
T. Schrörs 
Dr. I. Schupetta
B. Teeuwsen
K. Verhoeven