Notulen van de 6e bijeenkomst van het NET(Z)WERK 
van dinsdag 20 december 2007, Hochschule Niederrhein

1. Welkomstwoord 
Dhr. Claßen begroet de projectpartners en gaat terug naar de bijeenkomst van 20 december 2006 in Roermond, waar het project officieel door de Verein für Heimatkunde Krefeld werd overgenomen. In een jaar tijd werd het project aangenomen en nieuwe medewerkers aangesteld. Over zes maanden wordt het project afgesloten, terwijl het eigenlijk nog niet echt is begonnen. Maar het engagement van de projectpartners laat zien hoe succesvol het NET(Z)WERK al is. Dhr. Claßen bedankt mevr. Meis voor de vriendelijke ontvangst en geeft het woord aan haar. Mevr. Meis heet alle projectpartners hartelijk welkom in de Hochschule Niederrhein. Wie interesse heeft kan na de bijeenkomst de Hochschule Niederrhein bezichtigen. 
 

2. Goedkeuring van de notulen van de 5e bijeenkomst van 23 oktober 2007
De notulen van de 5e NET(Z)WERK-bijeenkomst worden onveranderd goedgekeurd. 

3. Berichten van de deelprojecten 
Dhr. Claßen benadrukt hoe belangrijk „grensoverschrijdende samenwerking“ als voorwaarde voor de financiering van projectactiviteiten is. Dit betekent dat de normale, reguliere onderzoeken en andere werkzaamheden niet gesubsidieerd worden. Het grensoverschrijdende karakter van het project moet altijd centraal staan en in de kwartaalrapporten worden benadrukt. 
Ook als de financiële middelen binnen een deelproject moeten worden veranderd, omdat de kosten anders uitvallen dan vooraf gepland, moet bij de verandering  met name de meerwaarde voor het Duits-Nederlandse karakter worden aangetoond. 

Deelproject 5 (zie website): Hochschule Niederrhein: mevr. prof. dr. Meis en dhr. Schrörs brengen samen mediapedagogische projecten met betrekking tot migratie- en vooroordeelsgeschiedenis ten uitvoer, waarbij bijvoorbeeld onderwijsmateriaal kan worden ontwikkeld. De resultaten kunnen in een tentoonstelling worden getoond. Bovendien zal mevr. prof. dr. Meis in januari 2008 een workshop doorvoeren waaraan tevens studenten van Fontys PABO Limburg kunnen deelnemen. Samen met Fontys PABO Limburg kan een uitwisseling met leerlingen uit Roermond worden georganiseerd. 
Dhr. Schrörs heeft een groep aannemelingen bij een onderzoek naar dwangarbeiders bij het project betrokken. Daarbij is duidelijk worden dat vele dwangarbeiders van Nederlandse origine zijn. Aangezien veel documenten verbrand zijn is het mogelijk om informatie te vinden. De groep heeft reeds met ooggetuigen over de situatie van de dwangarbeiders gesproken en wil in 2008 proberen met nog levende dwangarbeiders te praten. Mogelijkerwijs kunnen studenten van Fontys PABO Limburg de aannemelingen bij het zoeken naar Nederlandse dwangarbeiders ondersteunen. 
 
 

Deelproject 1 (zie website): Stadtarchiv Krefeld: Mevr. Schupetta heeft de migratie van de joden uit Krefeld in Nederland onderzocht, waarvoor ze o.a. contact heeft opgenomen met Westerbork (lot van de joden). Dhr. Ostrowski heeft literatuur met betrekking tot migratie gezocht. De lijst bestaat nu al uit meer dan 300 boeken. Hij zal een brief aan archieven in Nederland sturen, zodat deze vooraf al kunnen aangeven wat er ongeveer te vinden is. In 2008 zal hij de Nederlandse archieven bezoeken. Ook het deelproject met het Gemeentearchief Roermond en de Fachhochschule Düsseldorf zal aanvangen. Er is direct contact opgenomen met dhr. Marc Lemmens van het Gemeentearchief Roermond. 
 

Deelproject 2 (zie website): Roermond: Mevr. Tophoven geeft aan hoe blij ze is met de werkzaamheden van mevr. Wenge in het INTERREG-project, waarin de Förderverein für ein Haus der Begegnung mit der jüdischen Kunst, Kultur und Geschichte in der Euregio als eigenlijke oprichter, nu projectpartner is. Mevr. Wenge doet onderzoek en bereidt tevens de tentoonstelling van het People-to-People-project “Joodse leefwerelden in de euregio” voor, dat direct met het NET(Z)WERK in contact staat. 
Mevr. dr. Wenge zal in het kader van het NET(Z)WERK-project het bronnenbestand met betrekking tot het jodendom toegankelijk maken en in een databank presentieren. Voor het bronnenbestand kon ze documenten van joden uit Krefeld gebruiken, die in de toekomstige reizende tentoonstelling kunnen worden gepresenteerd. Dhr. Goldsmid heeft voor het project privé documenten ter beschikking gesteld, die nooit eerder getoond zijn. Verdere contacten bestaan met het Joods Historisch Museum te Amsterdam, de synagoge in Enschede en het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) in Amsterdam, dat lokale documenten over Roermond, zoals een dagboek, voor de tentoonstelling ter beschikking stelt. In het huidige project worden enkele documenten reeds in de databank ingevoerd. In INTERREG IV kunnen de resterende documenten worden ingevoerd. 
Voor het People-to-People-project is een opzet voor de tentoonstelling gemaakt. De opening van de tentoonstelling zal op 21 en 22 juni 2008 in Museum Schloss Rheydt plaatsvinden. 
Rura heeft zich de laatste maanden met onderzoek naar de tentoonstellingsruimte in het gebouw voor de synagoge in Roermond bezig gehouden. Een winkel zal als ontvangstruimte en tentoonstellingsruimte, de eerste etage als documentatiecentrum en twee appartementen worden ingericht. De verbouwing zal 400.000 EUR kosten, waarvan 100.000 EUR in 2008 door de Gemeente Roermond worden betaald. Het resterende geld zal o.a. door sponsoren moeten worden opgebracht. Dhr. Claßen is blij met de grote vooruitgang van het gebouw. De 100.000 EUR van de Gemeente Roermond zou in INTERREG IV  verveelvoudigd kunnen worden. 

Deelproject 6 (zie website): Steinheim-Institut: Dhr. Sommer stelt zich kort voor. Als fotograaf heeft hij voor het deelproject van het Steinheim-Institut de grafstenen op joodse begraafplaatsen gefotografeerd. Zowel aan Duitse zijde alsmede aan Nederlandse zijde zijn geen problemen met contacten ontstaan. Momenteel is het Steinheim-Institut bezig de databank op te stellen. De Duitse begraafplaatsen zijn reeds ingevoerd en deels bewerkt, in 2008 zullen de Nederlandse begraafplaatsen worden ingevoerd en bewerkt. Aan het einde van het project zullen de begraafplaatsen online worden gepubliceerd. Indien gewenst kunnen enkele resultaten ook vooraf gepubliceerd worden. 

Deelproject 7 (zie website): Fachhochschule Düsseldorf: Dhr. prof. dr. Dreßen beschrijft hoe groot vooroordelen op de dag van vandaag zijn. Het concept “Anerkennung” staat in het deelproject centraal. Met behulp van scholen, verenigingen enz. zullen vooroordelen worden afgebouwd. De resultaten van het deelproject zullen publiekelijk worden gepresenteerd, waarbij o.a. migratiejongeren “hun topografie” van de stad weergeven. Op deze manier worden „onbekende plekken“ getoond. Bovendien zal worden onderzocht welke integratieactiviteiten er reeds in de scholen bestaan en welke alternatieven er kunnen worden bedacht. Er wordt nauw samengewerkt met de Hochschule Niederrhein en Fontys PABO Limburg. Zo zullen studenten van Fontys PABO Limburg het project van de Fachhochschule Düsseldorf aan Nederlandse zijde ten uitvoer brengen.
 
 
 

4. Multiplicatorseminars, adviescollege van een ander INTERREG-project, symposium 

Ten eerste: voor het INTERREG-project „Jeugd voor tolerantie en democratie – tegen rechts-extremisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme“ moeten in 2008 multiplicatorenseminars plaatsvinden. 
In totaal moeten er in de eerste helft van 2008 ongeveer acht seminars aan Duitse zijde en ongeveer acht seminars aan Nederlandse zijde in opdracht van de Volkshochschule Krefeld plaatsvinden, die elk ongeveer acht uur duren en zich aan multiplicatoren richten (deze kunnen bijvoorbeeld uit PABO- of andere studenten bestaan. Per seminar staat 900 EUR ter beschikking, waarvan alle kosten betaald moeten worden (docenten, ruimte, materiële kosten, conceptie en catering). 

De seminars zijn publiekelijk te plannen en er moeten minstens tien en ten hoogte 25 deelnemers aanwezig zijn. 
Wie interesse heeft om een seminar door te voeren moet zo snel mogelijk een e-mail met 

 • data voor een seminar, 
 • informatie met betrekking tot de doelgroep 
 • met betrekking tot de docent 
 • met betrekking tot de verantwoordelijke persoon (= contractspersoon, het beste een juridisch persoon, omdat er belasting en sociale verzekeringen over betaald moeten worden) 
 • en een kort concept 
aan dhr. Claßen (c@d-nl.net) sturen. Hij maakt een lijst met de gewenste data voor de seminars en stuurt daaropvolgend de contracten van de Volkshochschule op. 

Na afloop van elke seminar krijgt de Volkshochschule Krefeld 

 • de ondertekende aanwezigheidslijsten, 
 • een kopie van de gebruikte materialen (ook literatuurvermelding en weblinks), 
aansluitend betaalt de Volkshochschule Krefeld het in het contract genoemde bedrag uit. 
 

Ten tweede moet er in het kader van dit project een wetenschappelijk adviescollege worden gevormd. Dit adviescollege kan bijvoorbeeld na een NET(Z)WERK-bijeenkomst bij elkaar komen. Alle projectpartners kunnen hieraan deelnemen en geld voor reiskosten krijgen. Alle leden van de NET(Z)WERK-bijeenkomst verklaren bereid te zijn als wetenschappelijk adviescollege van het “Jeugd voor tolerantie en democratie...”-project op te treden.

Ten derde zal er een afsluitend symposium in het kader van het project worden georganiseerd. De resultaten van het NET(Z)WERK-project kunnen in dit symposium met het thema “tolerantie” worden gepresenteerd. Hierdoor kan ons eigen afsluitend symposium, dat zonder geld zou worden doorgevoerd, nu met een afsluitend symposium van een ander INTERREG-project samen worden gevoegd en daardoor worden gefinancierd. In totaal staan 6.000 EUR ter beschikking. Als datum stellen de projectpartners 23, 24 of 25 juni 2008 voor. 
 

5.    Deelproject 9 (zie website): 2e declaratie 2007 en samenwerkingsovereenkomst 
Mevr. Ortleb beschrijft hoe een declaratie bij de euregio verloopt: de documenten worden 
o verzameld, 
o door de accountant gecontroleerd, 
o naar de euregio in Kleve gebracht, 
o die de documenten na controle naar de NRW. Bank stuurt. 
Bij de laatste declaratie is het meerdere malen voorgekomen dat de benodigde documenten niet compleet waren, waardoor het NET(Z)WERK-management zelf de instanties heeft moeten bellen om de documenten bij elkaar te krijgen. Aangezien deze documenten vertrouwelijk zijn, mag het NET(Z)WERK-management deze documenten niet direct krijgen. 

De verantwoordelijke deelprojectpartner wordt daarom nogmaals gevraagd om alle gevraagde bijlaten voor de declaraties op tijd aan het NET(Z)WERK-management te geven. Zij verzamelt de documenten van alle medewerkers en controleert deze. Het NET(Z)WERK-management heeft zelf niet de mogelijkheid nog de competentie om ontbrekende documenten alsnog op te vragen. 
 

Als de documenten niet compleet zijn zal ook niets, of met vertraging, worden gedeclareerd. 

Mevr. Verhoeven benadrukt hoe belangrijk het is om zich aan de termijnen voor een declaratie te houden, want het NET(Z)WERK-management moet zich de gezette data van de euregio houden. 
Mevr. Verhoeven verdeelt de samenwerkingsovereenkomst die tussen het Salomon Ludwig Steinheim-Institut als NET(Z)WERK-management en de deelprojectpartner op aanraden van de euregio rijn-maas-noord en de accountant wordt gesloten. Graag ontvangt het NET(Z)WERK-management van elke projectpartner een ondertekend exemplaar aan het Steinheim-Institut terug. 
 

6. Deelproject 8 (zie website): Opening Euregionaal Documentatiecentrum 
Het Euregionale Documentatiecentrum in de Villa Merländer Krefeld is geopend. De technische inrichting functioneert nog niet helemaal, wordt echter zo snel mogelijk gerepareerd. Ook het bord van de euregio is aangekomen. Het Documentatiecentrum moet met presentaties en een persconferentie worden geopend. Dhr. prof dr. Wolfgang Dreßen zal dhr. prof. dr. Friso Wielenga van de universiteit in Münster (Haus der Niederlande) voor een mogelijke presentatie vragen. Wie in het Documentatiecentrum wil werken moet ik vooraf aanmelden bij mevr. dr. Schupetta of dhr. Ostrowski. 

7. Public Relations 
Dhr. Claßen geeft nogmaals aan dat er op de websites van de projectpartners (met uitzondering van: www.d-nl.net, www.heimat-krefeld.de) nog geen links naar de euregio-website staan. Bovendien moet er nog een persconferentie (mogelijkerwijs kan deze plaatsvinden door agendapunt 8) in het kader van het project plaatsvinden. 

8. INTERREG IV 
Dhr. Sommer stelt voor om het internet te gebruiken om toeristisch / historische informatie te verspreiden. In de euregio kunnen meerdere terminals worden geplaatst waar bewoners de informatie kunnen opzoeken. 
Het Steinheim-Institut kan bijvoorbeeld de informatie over begraafplaatsen met elkaar verbinden en publiceren.

Dhr. Claßen geeft aan dat het toeristische gedeelte vooral aan de VVV’s moeten overlaten en wij ons met name op het historische en culturele deel moeten concentreren. We kunnen bijvoorbeeld de „onbekende“ plekken opsommen en hun grensoverschrijdende betekenis wetenschappelijk beschrijven. De VVV’s nemen daaropvolgend de grensoverschrijdende publiciteit op zich. Het nieuwe project zal uit het huidige NET(Z)WERK en misschien een paar nieuwe partners bestaan. Alle partners moeten bij elkaar passen. 
 

Mevr. dr. Schupetta geeft het probleem van de reeds (te)veel gesubsidieerde en beschreven fiets- en wandelroutes weer. Een oplossing hiervoor kan het opzetten van verschillende modules zijn. Zo is er bijvoorbeeld in Krefeld veel vraag naar de „bunkertour“. 

Wat kunnen we nog zien in Krefeld, Mönchengladbach, Venlo, Roermond of bijvoorbeeld Overloon? De „onbekende“ plekken in deze steden zullen met verdiepende informatie voor het toerisme bekend worden gemaakt. Het nieuwe project zal een reisgids langs onbekende plekken vormen en nieuwe doelgroepen aantrekken. 
Mevr. prof. dr. Meis wil met de Hochschule Niederrhein een mediapedagogisch project doorvoeren, waarbij tuinen en religies worden betrokken. 

Dhr. Claßen zal proberen dhr. Adolphs (Kreis Viersen) voor het toeristische gedeelte te winnen. 
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen verdere vragen. De volgende NET(Z)WERK-bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 24 januari om 14.00 uur in de Fachhochschule Düsseldorf. 

Aanwezigen: 
R. Claßen 
Prof. Dr. W. Dreßen 
N. Hüttenmeister 
L. Imkamp 
L. van Marion 
Prof. Dr. M.S. Meis 
R. Ortleb 
B. Ostrowski 
R. Schmid 
T. Schrörs 
Dr. I. Schupetta 
B. Sommer 
I. Tophoven 
K. Verhoeven 
Dr. N. Wenge

 

Protokoll der 6. Konferenz des NET(Z)WERKS
von Donnerstag, 20. Dezember 2007, Hochschule Niederrhein

1. Begrüßung
Herr Claßen begrüßt die Projektpartner und weist auf die Konferenz am 20. Dezember 2006 in Roermond hin, wo das Projekt offiziell übernommen und vom Verein für Heimatkunde Krefeld weitergeführt wurde. In einem Jahr wurde das Projekt genehmigt und neue Mitarbeiter wurden angestellt. In sechs Monaten wird das Projekt abgeschlossen, obwohl es eigentlich noch nicht richtig angefangen hat. Aber das Engagement der Projektpartner zeigt, wie erfolgreich das NET(Z)WERK schon ist. Herr Claßen dankt Frau Meis für die Gastfreundlichkeit und übergibt das Wort. Frau Meis heißt alle Projektpartner herzlich willkommen in der Hochschule Niederrhein. Wenn Interesse besteht, dürfen die Projektpartner nach der Konferenz die Hochschule Niederrhein besichtigen.

2. Verabschiedung des Protokolls der 5. Konferenz vom 23. Oktober 07
Das Protokoll der 5. NET(Z)WERK-Konferenz wird ohne Änderungen genehmigt.

3. Berichte aus den Teilprojekten
Herr Claßen betont einleitend die Notwendigkeit der „grenzüberschreitenden Zusammenarbeit“ als Voraussetzung der Finanzierung jeglicher Projektaktivitäten. Das heißt, dass normale, reguläre Forschungstätigkeiten oder sonstige Arbeiten von der Förderung ausgenommen seien. Der grenzüberschreitende Charakter des Projektes soll immer zentral stehen und in den Projektberichten betont werden.
Auch wenn Geldflüsse innerhalb von Teilprojekten verändert werden sollen, weil die Kosten anders als zuvor geplant ausfallen, soll der durch die Änderungen entstehende Mehrwert für den deutsch - niederländischen Austausch mit Nachdruck hervorgehoben werden.

Teilprojekt 5 (s. Website): Hochschule Niederrhein: Frau Prof. Dr. Meis und Herr Schrörs führen gemeinsam medienpädagogische Projekte zur Migrations- und Vorurteilsgeschichte durch, wobei Unterrichtsmappen o.Ä. entwickelt werden. Die Resultate können in einer Ausstellung gezeigt werden. Außerdem wird Frau Prof. Dr. Meis in Januar 2008 einen Workshop durchführen, woran auch Studenten von Fontys PABO Limburg teilnehmen können. Zusammen mit Fontys PABO Limburg kann einen Austausch mit Schülern aus Roermond organisiert werden.
Herr Schrörs übt einer Konfirmandengruppe in die Zwangsarbeiterforschung ein. Dabei hat sich herausgestellt, dass viele Zwangsarbeiter niederländische Wurzeln haben. Da viele Dokumente verbrannt sind, ist es schwierig, Informationen zu finden. Die Gruppe hat bereits mit Zeitzeugen über die Lage der Zwangsarbeiter gesprochen und nun vor, mit noch lebenden Zwangsarbeitern zu reden. Eine mögliche Unterstützung auf niederländischer Seite kann daraus bestehen, dass Studenten von Fontys PABO Limburg die Konfirmanden bei der Suche nach niederländischen Zwangsarbeitern unterstützen.

Teilprojekt 1 (s. Website): Stadtarchiv Krefeld: Frau Schupetta hat die Migration der Krefelder Juden in den Niederlanden untersucht, wofür sie u.a. Kontakt aufgenommen hat mit Westerbork (Schicksale der Juden). Herr Ostrowski hat Literatur zu Migration gesucht. Die Liste besteht jetzt schon aus mehr als 300 Büchern. Er wird einen Rundbrief an Archiven auf niederländischer Seite schicken, damit diese im Vorfeld sagen können, was es ungefähr gibt. In 2008 wird er die niederländischen Archive besuchen. Auch das Teilprojekt mit dem Gemeentearchief Roermond und der Fachhochschule Düsseldorf wird jetzt anfangen. Es besteht ein direkter Kontakt mit Herrn Marc Lemmens vom Gemeentearchief Roermond.
 

Teilprojekt 2 (s. Website): Roermond: Frau Tophoven freut sich über die Arbeit von Frau Wenge in dem INTERREG-Projekt, worin der Förderverein für ein Haus der Begegnung mit der jüdischen Kunst, Kultur und Geschichte in der Euregio als eigentlicher Begründer, jetzt Projektpartner ist. Frau Wenge recherchiert und bereitet außerdem die Ausstellung des People-to-People-Projektes „Jüdische Lebenswelten in der Euregio“ vor, mit dem das NET(ZWERK in engstem Kontakt steht.
Frau Dr. Wenge wird im Rahmen des NET(Z)WERK-Projektes den Quellenbestand zum Judentum erschließen und in einer Datenbank präsentieren. Für den Quellenbestand hat sie einen Aktenbestand Krefelder Juden nutzen können, der in der künftigen Wanderausstellung präsentiert werden kann. Herr Goldschmid hat für das Projekt private Dokumente zur Verfügung gestellt, die nie zuvor gezeigt sind. Weitere Kontakte gibt es mit dem Joods Historisch Museum in Amsterdam, der Synagoge in Enschede und dem NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie) in Amsterdam, das lokale Dokumente über Roermond, wie zum Beispiel ein Tagebuch, für die Ausstellung zur Verfügung stellt. In dem jetzigen Projekt werden einige Dokumente bereits in die Datenbank eingetragen. In INTERREG IV können die restlichen Dokumente eingetragen werden.
Für das People-to-People-Projekt liegt der Plan der Ausstellung schon vor. Die Eröffnung der Ausstellung soll am 21.-22. Juni 2008 in Museum Schloss Rheydt stattfinden.
Rura hat sich in den letzten Monaten mit der Untersuchung des Ausstellungsraums im Vordergebäude der Synagoge in Roermond beschäftigt. Ein Laden soll als Emfangsraum und Ausstellungsraum, die 1. Etage als Dokumentationszentrum und zwei Appartements benutzt werden. Der Umbau wird 400.000 EUR kosten, wovon 100.000 EUR in 2008 durch die Gemeente Roermond bezahlt werden. Die Restsumme von 300.000 EUR soll von u.a. Sponsoren bezahlt werden. Herr Claßen freut sich über den großen Fortschritt dieses Gebäudes. Die 100.000 EUR der Gemeente Roermond soll man in INTERREG IV multiplizieren.
 

Teilprojekt 6 (s. Website): Steinheim-Institut: Herr Sommer stellt sich kurz vor. Als Fotograf hat er für das Teilprojekt des Steinheim-Instituts die Grabsteine der jüdischen Friedhöfe fotografiert. Auf deutscher wie auf niederländischer Seite gab es keine Probleme mit den Kontakten. Jetzt beschäftigt sich das Steinheim-Institut mit der Aufbereitung für die Datenbank. Die deutschen Friedhöfe sind bereits eingetragen und zum Teil bearbeitet, im Jahre 2008 werden die niederländischen Friedhöfe eingetragen und bearbeitet. Am Ende der Laufzeit sollen die Friedhöfe online publiziert werden. Wenn gewünscht, können einige Resultate auch vorher schon gezeigt werden.

Teilprojekt 7 (s. Website): Fachhochschule Düsseldorf: Herr Prof. Dr. Dreßen beschreibt, wie groß Vorurteile heutzutage sind. Das Konzept gegenseitiger „Anerkennung“ steht im Teilprojekt zentral. Mit Hilfe von Schulen, Vereinen usw. sollen Vorurteile abgebaut werden. Die Resultate des Teilprojektes sollen öffentlich präsentiert werden, wobei u.a. Migrations-Jugendliche „ihre Topografie“ der Stadt darstellen. Auf diese Weise werden der Allgemeinheit „unbekannte Orte“ gezeigt. Außerdem soll untersucht werden, welche Integrationsbemühungen in den Schulen schon laufen und welche Alternativen aufgestellt werden können. Es besteht eine enge Zusammenarbeit mit der Hochschule Niederrhein und Fontys PABO Limburg. So werden Studenten von Fontys PABO Limburg das Projekt der Fachhochschule Düsseldorf in den Schulen auf niederländischer Seite durchführen.
 

4. Multiplikatorenseminare, Beirat eines anderen INTERREG-Projektes, Symposion

Erstens: Für das INTERREG-Projekt “Jugend für Toleranz und Demokratie – gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus“ sollen in 2008 Multiplikatorenseminare über die Erziehung zur Toleranz durchgeführt werden.
Insgesamt sollen in der ersten Jahreshälfte 2008 etwa acht Seminare auf deutscher Seite und etwa acht Seminare auf niederländischer Seite im Auftrag der Volkshochschule Krefeld durchgeführt werden, die jeweils etwa acht Stunden umfassen und sich an Multiplikatoren wenden (dies können beispielsweise Lehramts- oder andere Studenten sein. Pro Seminar stehen 900 EUR zur Verfügung, die alle Kosten abdecken müssen (Dozenten-, Raum-, Sach-, Konzeptions- und Verpflegungskosten).

Die Seminare sind grundsätzlich als öffentliche zu planen, es sollen mindestens zehn  und höchstens 25 Teilnehmende dabei sein.
Wer Interesse daran hat, ein Seminar durchzuführen, sollte kurzfristig eine E-Mail mit

 • Terminvorstellungen,
 • Angaben zur Zielgruppe
 • zu den eingesetzten Dozenten
 • zum Verantwortlichen (= Vertragsempfänger, am besten eine juristische Person, weil Einnahmen der Steuer und den Sozialversicherungen unterliegen)
 • sowie Kurzkonzepte
an Herrn Claßen (c@d-nl.net) schicken. Er fasst die gewünschten Seminartermine in eine Liste zusammen und sendet die Verträge der Volkshochschule dann zu.
Nach Durchführung der einzelnen Seminare erhält die Volkshochschule Krefeld
 • die unterschriebenen Teilnehmerlisten,
 • und eine Kopie der verwendeten Materialien (auch Literaturhinweise und Weblinks),
anschließend zahlt sie den im Vertrag genannten Betrag aus.
 

Zweitens soll im Rahmen dieses Projektes ein Wissenschaftlicher Beirat gebildet werden. Dieser Beirat kann zum Beispiel nach einer NET(Z)WERK-Konferenz tagen. Alle Projektpartner können daran teilnehmen und Geld für Reisekosten bekommen. Alle Mitglieder der NET(Z)WERK - Konferenzen erklären sich bereit, als Wissenschaftlicher Beirat des „Jugend für Toleranz und Demokratie…“ - Projektes zu fungieren.
 
 

Drittens soll ein Abschlusssymposium zum Projekt organisiert werden. Die Ergebnisse des NET(Z)WERK-Projektes können in diesem Symposium unter dem Thema „Toleranz“ präsentiert werden. Somit kann unser eigenes Abschlusssymposium, das ohne Geld hätte durchgeführt werden müssen, nun mit dem Abschlusssymposion des anderen INTERREG-Projektes zusammengelegt und dadurch finanziert werden: Insgesamt stehen 6.000 EUR zur Verfügung.
Als Datum schlagen die Projektpartner den 23., 24., oder 25. Juni 2008 vor.
 

5.    Teilprojekt 9 (s. Website): 2. Mittelabruf 2007 und Kooperationsvereinbarung
Frau Ortleb beschreibt das Verfahren eines Mittelabrufs: Die Dokumente werden
o gesammelt,
o vom Rechnungsprüfer geprüft,
o zur Euregio in Kleve gebracht,
o die die Dokumente an die NRW. Bank weiterleitet.
Bei dem letzten Mittelabruf ist es mehrmals passiert, dass die benötigten Dokumente nicht komplett waren, wodurch die NET(Z)WERK - Verwaltung selbst die Verwaltungen der kooperierenden Behörden anrufen musste. Da diese Dokumente datenschutzrechtlich als „vertraulich“ gelten, dürfen sie der NET(Z)WERK - Verwaltung nicht unmittelbar übergeben werden.
 

Die verantwortlichen Teilprojektpartner werden deshalb nochmals gebeten, alle für die Abrechnungen erforderlichen Unterlagen termingerecht an die NET(Z)WERK - Verwaltung zu senden. Sie sammeln die Unterlagen aller Beschäftigten ihrer Teilprojekte ein und prüfen sie vor der Weiterleitung. Die NET(Z)WERK - Verwaltung hat dafür weder die Kapazität noch die Kompetenz.

Wenn die Dokumente nicht komplett sind, wird auch nichts, oder nur um Quartale verzögert, abgerechnet.

Frau Verhoeven weist mit Nachdruck darauf hin, wie wichtig es ist, die Fristen bei jedem Mittelabruf einzuhalten, denn die NET(Z)WERK -  Verwaltung müsse die zeitlichen Vorgaben der euregio unbedingt einhalten.

Frau Verhoeven verteilt die „Kooperationsvereinbarungen“, die zwischen der dem Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut als NET(Z)WERK - Verwaltung und den jeweiligen Teilprojektpartnern auf Anraten der euregio rhein-maas-nord und des Rechnungsprüfers geschlossen werden sollen. Sie bittet, ein unterschriebenes Exemplar jeweils ans Steinheim-Institut zurückzusenden.
 

6. Teilprojekt 8 (s. Website): Eröffnung Euregionales Geschichtszentrum
Das Euregionale Geschichtszentrum in der Villa Merländer Krefeld ist geöffnet. Die Technik funktioniert noch nicht ganz, wird aber demnächst repariert. Auch das Schild der Euregio ist da. Das Geschichtszentrum soll mit Vorträgen und Pressekonferenz offiziell eröffnet werden. Herr Prof. Dr. Dreßen wird Herrn Prof. Dr. Friso Wielenga von der Universität Münster (Haus der Niederlande) für einen möglichen Vortrag fragen. Wer im Geschichtszentrum arbeiten will, soll sich vorher bei Frau Dr. Schupetta oder Herrn Ostrowski anmelden.
 

7. Öffentlichkeitsarbeit
Herr Claßen weist noch mal darauf hin, dass die Websites der Projektpartner (Ausnahmen: www.d-nl.net, www.heimat-krefeld.de) noch keine Links zur Euregio-Website enthalten. Außerdem soll noch eine Pressekonferenz (könnte abgedeckt werden, vgl. Tagesordnungspunkt 8)  in Rahmen des Projektes stattfinden.
 

8. INTERREG IV
Herr Sommer schlägt vor, das Internet zu benutzen, um touristisch / historische Informationen zu verbreiten. Man könne mehrere Terminals in der Euregio aufstellen, wo die Einwohner auf Informationen zugreifen können.
Das Steinheim-Institut könne zum Beispiel die Informationen zu den Friedhöfen miteinander verknüpfen und veröffentlichen.

Herr Claßen meint, dass wir den touristischen Teil weitgehend den Tourismusagenturen überlassen und wir uns vor allem auf den historischen und kulturellen Teil konzentrieren sollten. Wir würden beispielsweise die „unbekannten Orte“ auflisten und ihre grenzüberschreitende Bedeutung wissenschaftlich beschreiben, die  Tourismusagenturen übernähmen die grenzüberschreitende Vermarktung. Das neue Projekt werde aus dem jetzigen NET(Z)WERK und vielleicht einigen neuen Partner bestehen. Alle Partner müssten zueinander passen.

Frau Schupetta stellt das Problem der bereits (zu) vielen geförderten und beschriebenen Fahrrad- und Wanderrouten dar. Eine Lösung dafür wäre, verschiedene Module zu erstellen. So gebe es in Krefeld unendlich viele Anfragen für die „Bunkertour“.

Was kann man noch sehen in Krefeld, Mönchengladbach, Venlo, Roermond, oder beispielsweise Overloon? Die „unbekannten Orte“ dieser Städte sollen mit vertiefter Information bekannt und für den Tourismus offen gemacht werden. Das neue Projekt soll ein Reiseführer entlang unbekannter Orte werden und neue Zielgruppen erschließen.

Frau Prof. Dr. Meis möchte mit der Hochschule Niederrhein ein medienpädagogisches Projekt durchführen, wobei Gärten und Religionen mit einbezogen werden.

Herr Claßen wird versuchen, Herrn Adolphs (Kreis Viersen) für den Tourismus zu gewinnen.
 

9. Rondvraag
Es gibt keine weiteren Fragen. Die nächste NET(Z)WERK-Konferenz ist am Donnerstag, den 24. Januar, um 14.00 Uhr, in der Fachhochschule Düsseldorf.

Teilnehmende:
R. Claßen
Prof. Dr. W. Dreßen
N. Hüttenmeister
L. Imkamp
L. van Marion
Prof. Dr. M.S. Meis
R. Ortleb
B. Ostrowski
R. Schmid
T. Schrörs
Dr. I. Schupetta
B. Sommer
I. Tophoven
K. Verhoeven
Dr. N. Wenge